RevNatus - et landsdekkende kvalitetsregister for svangerskap og revmatiske sykdommer

Formålet med registeret er å sikre kvalitet og enhetlig behandling og oppfølging av pasienter med inflammatoriske revmatiske sykdommer som planlegger svangerskap eller er gravide.


RevNatus skal:


 1. Bidra til at den enkelte behandlende enhet kan evaluere sin virksomhet og på den bakgrunn drive målrettet kvalitetsforbedring
 2. Bruke kunnskapen til kvalitetsforbedring
  • sykehusvis rapportering av resultater/funn i relasjon til andre enheter
  • gi anbefalinger på bakgrunn av funn (lokalt/nasjonalt)
  • kvalitetskontroll for overvåkning, behandling og oppfølging av kvinner med inflammatoriske revmatiske sykdommer i tiden før, under og etter svangerskap
 3. Bidra til utvikling av nasjonale faglige retningslinjer
 4. Bidra til økt forskningsbasert kunnskap om svangerskap ved inflammatoriske revmatologiske sykdommer ved å gi grunnlagsdata for epidemiologisk og klinisk forskning på utfallsmål
  • effekt av oppfølging og behandling på svangerskapsutfall hos pasienter med inflammatoriske revmatiske sykdommer
  • sikkerhet ved ulike typer medikamentell behandling i tiden før, under og etter svangerskap hos pasienter med inflammatoriske revmatiske sykdommer
  • sykdomsaktivitet før, under og etter svangerskap hos pasienter med inflammatoriske revmatiske sykdommer
  • risikofaktorer for uønskede svangerskapsutfall hos kvinner med inflammatoriske revmatiske sykdommer
  • fertilitet hos kvinner med inflammatoriske revmatiske sykdommer
  • revmatisk sykdom hos mor og påvirkning av barnets helse

RevNatus er administrativt lagt til Nasjonal kompetansetjeneste for svangerskap og revmatiske sykdommer (NKSR) ved Revmatologisk avdeling, St. Olavs hospital.
Les mer om registeret

RevNatus - et landsdekkende kvalitetsregister for svangerskap og revmatiske sykdommer

Forskning

Pågående forskningsprosjekt i registeret

 • Tryggere svangerskap ved revmatisk sykdom - betydningen av immunregulering og østrogen (pågående prosjekt)
 • Revmatoid artritt og risiko ved sykdomsaktivitet i svangerskap (PhD-prosjekt under oppstart)

Fullførte forkningsprosjekt i registeret

 • Fertility and disease activity during and after pregnancy in women with spondyloarthritis and juvenile idiopathic arthritis (fullført mai 2020)
 • Modelling biomarker development during pregnancy for women with rheumatic diseases using linear mixed models and bootstrapping (fullført MSc-prosjekt 2019)
 • Statistical Analysis of Longitudinal Data with a Lower Limit of Detection Application to Cytokine Concentrations in Pregnancy (fullført MSc-prosjekt 2019)
 • Sykepleierens erfaringer med registrering av data om svangerskap og revmatiske sykdommer i kvalitetsregisteret RevNatus (fullført MSc-prosjekt 2019)
 • The interaction of pregnancy and systemic lupus erythematosus. Results from a prospective multicenter study (fullført PhD-prosjekt 2018)
 • Health Related Quality of Life before, during and after pregnancy in Norwegian women with Rheumatoid Arthritis and Juvenile Idiopathic Arthritis (fullført MSc-prosjekt 2013)

Forske på registerdata

Hvis du ønsker å benytte data fra RevNatus må du sende en elektronisk søknad på e-post til sekretær i fagrådet for registeret. Søknaden må inneholde:

 • Problemstillingen og prosjektbeskrivelse
 • Utvalget som ønskes, samt hvilke variabler som skal benyttes i analyse
Søknad om bruk av data vurderes ut fra:

 • Faglig relevans og gjennomførbarhet
 • Hensyn til pågående prosjekt
Det gjøres en avtale med fagrådet for RevNatus om en tidsbegrensning for tilgang på data. Både forsknings- og kvalitetssikringsprosjekt skal melde fra til registeret ved vesentlige endringer og/eller mangelfull fremdrift.

Publikasjoner fra RevNatus

Götestam Skorpen, C., Lydersen, S., Gilboe, I. M., Skomsvoll, J. F., Salvesen, K. A., Palm, Ø., . . . Wallenius, M. (2017). Disease Activity During Pregnancy and the First Year Postpartum in Women With Systemic Lupus Erythematosus. Arthritis Care Res (Hoboken), 69(8), 1201-1208. doi:10.1002/acr.23102Götestam Skorpen, C., Lydersen, S., Gilboe, I. M., Skomsvoll, J. F., Salvesen, K. A., Palm, Ø., . . . Wallenius, M. (2018). Women with systemic lupus erythematosus get pregnant more easily than women with rheumatoid arthritis. Rheumatology (Oxford). doi:10.1093/rheumatology/key049Skorpen, C. G., Lydersen, S., Gilboe, I. M., Skomsvoll, J. F., Salvesen, K. A., Palm, Ø., . . . Wallenius, M. (2018). Influence of disease activity and medications on offspring birth weight, pre-eclampsia and preterm birth in systemic lupus erythematosus: a population-based study. Ann Rheum Dis, 77(2), 264-269. doi:10.1136/annrheumdis-2017-211641 Ursin, K., Lydersen, S., Skomsvoll, J. F., & Wallenius, M. (2018). Disease activity during and after pregnancy in women with axial spondyloarthritis: a prospective multicentre study. Rheumatology (Oxford). doi:10.1093/rheumatology/key047 Ursin, K., Lydersen, S., Skomsvoll, J. F., & Wallenius, M. (2018). Disease Activity of Juvenile Idiopathic Arthritis during and after Pregnancy: A Prospective Multicenter Study. J Rheumatol, 45(2), 257-265. doi:10.3899/jrheum.161410 Ursin, K., Lydersen, S., Skomsvoll, J. F., & Wallenius, M. (2018). Disease activity of psoriatic arthritis during and after pregnancy: A prospective multicenter study. Arthritis Care Res (Hoboken). doi:10.1002/acr.23747

For pasienter

Pasientinformasjon

Besøk og registrering i RevNatus skjer på følgende tidspunkt:

 • Første besøk, før graviditet
 • 1. trimester: Svangerskapsuke 10-12
 • 2. trimester: Svangerskapsuke 23-25
 • 3. trimester: Svangerskapsuke 32-35
 • 6 uker etter fødsel
 • 6 måneder etter fødsel
 • 12 måneder etter fødsel

Om GDPR

"Ny europeisk personvernforordning" (GDPR) ble norsk lov i 2018. På bakgrunn av GDPR fikk Norge ny personopplysningslov. Det nye regelverket for personvern gir virksomheter nye plikter og enkeltpersoner nye rettigheter. Den nye personvernforordningen og personopplysningsloven medfører følgende for RevNatus:

 1. St. Olavs hospital, som dataansvarlig, har fått et mer selvstendig ansvar for ivaretakelse og oppfølging av all behandling av personopplysninger. Det vises til personvernerklæringen for St. Olavs hospital.
 2. Rettigheter til de som er registrert i RevNatus: Du kan til enhver tid få innsyn i hvilke opplysninger som er registrert om deg. Du har rett til å få korrigert eventuelle feil i de opplysningene vi har registrert. I tillegg kan du når som helst kreve at innsamlede opplysninger om deg blir slettet fra registeret, uten at du må oppgi noen grunn. Sletting av data vil ikke innebære sletting fra anonymiserte forskningsfiler som allerede er benyttet i forskning. Det vil ikke ha noen betydning for ditt behandlingsopplegg dersom du velger å ikke la deg registrere, eller dersom du senere ønsker å trekke deg. For å utøve dine rettigheter kan du kontakte registersekreteriatet.

Fagråd

Fagråd for RevNatus kan kontaktes ved å sende e-post hit.

Fagrådet består av:

 • Synnøve Kalstad (UNN)
 • Bjørg Tilde Fevang (HUS)
 • Mona Therese Thorud (OUS)
 • Mari Skog (brukerrepresentant)
 • Marianne Wallenius (NKSR)
 • Hilde Bjørngaard (NKSR)
 • Hege Svean Koksvik (NKSR)

Registerfaglig informasjon

Godkjenning og driftsansvar

St. Olavs hospital er databehandleransvarlig for registeret. Nasjonal kompetansetjeneste for svangerskap og revmatiske sykdommer (NKSR), St. Olavs hospital har ansvar for den daglige driften av registeret. RevNatus er landsdekkende, men har ikke nasjonal status. Norsk Helsenett er databehandler for RevNatus.

Om dataløsningen

RevNatus bruker MRS-dataløsning som er tilgjengelig for alle enheter tilknyttet Norsk Helsenett. MRS-plattformen er god og enkel å bruke. Løsning for selvrapportering av data i MRS er tilgjengelig og i bruk. Man må søke om tilgang for å bruke løsningen til innrapportering. Se under "Praktisk veileder".

For helsepersonell

Veiledning for utredning og behandling

"Veileder i svangerskap og revmatiske sykdommer"Informasjon til pasient ved inklusjon

Skåring av sykdom og skade

Tips for bruk av BVAS og VDI

Måling av sykdomsaktivitet med LAI-P

"Evaluation of systemic lupus erythematosus activity during pregnancy""Measuring systemic lupus erythematosus activity during pregnancy: validation of the Lupus Activity Index in Pregnancy scale"

Måling av skade med SLICC

"The development and initial validation of the Systemic Lupus International Collaborating Clinics/American College of Rheumatology damage index for systemic lupus erythematosus"

Måling av sykdom og funksjon

Klinisk verktøykasse NKRR

Brukermanual/praktisk veileder

Praktisk veileder RevNatus versjon 3 (PDF)

Årsrapporter

Nyheter

Nyhetsbrev RevNatus mai 2019Nyhetsbrev RevNatus høst 2019Nyhetsbrev RevNatus januar 2020Nyhetsbrev RevNatus mai 2020Nyhetsbrev RevNatus høst 2020

RevNatus brukermøte 29.10.20

RevNatus brukermøte 24.10.19

Biobank RevNatus

Det regionale helseforetaket Helse Midt-Norge og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) har sammen etablert Biobank1®, som er den regionale forskningsbiobanken i Midt-Norge.

Biobank1® tar vare på biologisk materiale (for eksempel blod, vev, urin, morsmelk og navlestrengblod) som kan benyttes til medisinsk forskning når det ikke lenger er bruk for det til diagnostisering og behandling. Formålet er å gi økt kunnskap om årsaker til sykdom, for derved å bidra til bedre forebygging, diagnostikk og behandling av sykdom. 

I forbindelse med registrering i RevNatus, samles det ved St. Olavs hospital inn prøver til Biobank1® fra pasienter som samtykker til å avgi biologisk materiale. Det tas blodprøver til forskningsbiobanken før fastslått svangerskap, ved hvert trimester gjennom svangerskapet, samt 6 uker, 6 måneder og 12 måneder etter svangerskapet. Det biologiske materiale vil først og fremst brukes til å frambringe ny kunnskap om sykdom eller beslektede sykdommer. Materialet kan også brukes som kontroll ved forskning på andre sykdomsgrupper. Forskningsbiobanken er offentlig eid, og den drives ikke kommersielt.  Biologisk materiale fra biobanken kan i studier kobles mot kliniske data i RevNatus. All bruk av biologisk materiale og helseopplysninger i forskning vil skje i form av prosjekter, som først må godkjennes av Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk Midt-Norge (REK).

Relevante nettsider

Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering (NKRR)Nasjonal kompetansetjeneste for barne- og ungdomsrevmatologi (NAKBUR)Norsk revmatologisk foreningNorsk revmatikerforbundDansk revmatologisk databaseSvenska reumatologi register

Norske revmatologiske enheter

Betanien Hospital, Helse Sør-ØstDiakonhjemmet sykehus, Helse Sør-Øst
Førde Sentralsjukehus, Helse Vest
Haukeland Universitetssjukehus, Helse Vest
Haugesund SF Revmatismesykehus, Helse Vest
Helgelandssykehuset Mo i Rana, Helse Nord

Nordlandssykehuset, Bodø, Helse Nord
Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet, Helse Sør-Øst
Revmatismesykehuset Lillehammer, Helse Sør-Øst
St. Olavs hospital, Helse Midt-Norge
Sykehuset Levanger, Helse Midt-Norge

Sykehuset Østfold, Moss, Helse Sør-Øst
Sørlandet Sykehus, Kristiansand, Helse Sør-ØstUniversitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø, Helse NordVestre Viken, Drammen sykehus, Helse Sør-Øst

Ålesund sjukehus, Helse Midt-Norge

Kontaktinformasjon

Praktisk informasjon

Apotek

​Sykehusapoteket ligger i Kunnskapssentret​

Åpningstider:
 • Mandag - Fredag: 0900 - 1900
 • Lørdag: 1000 - 1400
Telefon 73 86 42 00
 

Besøkstid/visittid

På grunn av koronapandemien har sykehuset innført tiltak. Åpningstider m.m. kan avvike fra det normale. Se oppdatert informasjon til pasienter og besøkende på https://stolav.no/koronavirus.


Besøkstidene varierer fra avdeling til avdeling. Flere avdelinger har åpen besøkstid, og da kan du avtale besøk med personalet på den enkelte avdeling. Det kan være lurt å undersøke besøkstidene ved den enkelte avdeling på forhånd.

Røros sykehus har åpen besøkstid, men ta gjerne kontakt med sengeposten ved spørsmål på telefon 72 82 32 91.Betaling/egenandeler - gebyr / ikke møtt til time

E-post til sykehuset

​Du har mulighet til å kontakte sykehuset via e-post. Se kontaktinformasjon nederst på siden.

Henvendelser med helse- eller personopplysninger skal ikke sendes på e-post til St. Olavs hospital. Sykehuset besvarer ikke slike spørsmål via e-post.  Vi ber om at dette overholdes for å hindre at helse- og personopplysninger publiseres og at sensitive opplysninger sendes til uvedkommende.


Henvisning til behandling og undersøkelse

​Normalt er det fastlegen som henviser til en avdeling på sykehuset. Hvis avdelingen ikke har oppgitt noe annet, så må du kontakte din fastlege for å få hjelp.

Internett og Wi-Fi

St. Olavs hospital tilbyr et trådløst gjestenett som heter HMNGuest. Gjestenettet er tilgjengelig ved alle sykehusets lokasjoner i hele regionen. 
 • Koble til deg trådløsenettet HMNGuest.
 • Åpne nettleseren og følg veiledningen.
 • Du vil få en SMS med brukernavn og passord. 
 • Passord er gyldig i én uke.

Kiosk, butikker, blomster og frisør

Kiosker:

 

Butikker:

 • Bunnpris storbutikk ligger i Elgesetergate 18
 • Coop Prix  ligger i ​Klostergata 46

Blomster:

Kioskene på Øya-området selger friske blomster.

 

Frisør

​​​Den private frisørsalongen har to avdelinger, og er åpen for alle:

 • Gastrosenteret, 1. etasje
 • Øya Helsehus, 1.etasje

Telefon for bestilling av time: 72 82 54 14

Åpningstider:08:00 - 17:00 mandag til fredag.

Frisørene kan komme opp i avdelingen om du ikke kommer deg ned til frisørsalongen.

Legevakt Trondheim

Legevaktene driftes av kommunene.

 • Adresse: Mauritz Hansens gate 4, Øya, Trondheim.
  (ved siden av Øya helsehus og vis á vis Pasienthotellet).
   
 • Telefon: 116117
Legevakta driftes ikke av St. Olavs hospital. Alle henvendelser ang. Legevakta må rettes til Trondheim kommune.

Mat og servering

Oversikt over ansatte

​Vi publiserer ikke oversikt over alle ansatte på sykehuset.

Her finner du oversikt over ledelsen på sykehuset:

 

Røyking

Det er ikke tillatt å røyke på sykehusets område. Kiosker inne på sykehusområder selger ikke tobakksvarer.

Tobakksskadeloven (også kalt røykeloven) forbyr også bruk av e-sigaretter, både med og uten nikotin.

Om røykeloven og røykeforbudet (Helsedirektoratet)

Vi ringer tilbake (callback)

Merk: Ikke alle avdelinger har callback, men noen enheter har tilbudet om å ringe deg tilbake.  

Informasjon om koronapandemien

På grunn av koronapandemien har sykehuset innført tiltak. Åpningstider m.m. kan avvike fra det normale. Se oppdatert informasjon på https://stolav.no/koronavirus .

Adresse til St. Olavs hospital

Postadresse

​Sykehuset har en felles postadresse for alle avdelinger og enheter. Se under (sett inn navnet på mottaker/avdeling/person):

​St. Olavs hospital HF
[mottaker]
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim

 

Besøksadresse/oppmøtested

Vi har mange avdelinger og mange lokasjoner i Trøndelag. Du finner besøksadressen til hvert enkelt avdeling her:
Kart

Parkering Øya

​Parkeringsplassene og parkeringshusene driftes av Trondheim kommune.

Om parkering på Øya

 

Sykkelparkering: ​

Kart med oversikt over sykkelparkering på Øya (PDF)

Telefon sentralbord

Sentralbord: 72 57 30 00
Sentralbord Røros sykehus: 72 82 33 00

Transport Øya

Mange reiser til eller fra sykehuset med offentlig transport. Det er mulig å ta seg frem til de fleste avdelinger ved St. Olavs hospital med buss, og noen steder med tog. Her finner du beskrivelse av transporttilbud og lenker inn dit.

For St. Olavs hospital på Øya gjelder dette:
 

Tog

Nærmeste holdeplass for toget er Marienborg stasjon med kort gangavstand til sykehuset på Øya. Det er bussforbindelse til St. Olav fra Trondheim Sentralstasjon.
 

Flybuss

Værnesekspressen og Flybussen stopper ved Studentersamfundet på vei til og fra flyplassen. Det er ca 35 km fra Trondheim sentrum og til flyplassen.
 

Bussforbindelser regionalt og lokalt

For de fleste lokale bussene er Studentersamfundet i Elgeseter gate nærmeste holdeplass til sykehuset på Øya. Dette gjelder også regionbussene.

Men merk at flere bussruter også går innom St. Olav på Øya. 


Fant du det du lette etter?