Fysioterapi Kvinne/barn og Gastro

Fysioterapeutene ved Seksjon Kvinne/barn og Gastro tjenestegjør på Barne - og ungdomsklinikken, Kreftklinikken, Medisinsk klinikk, Kvinneklinikken, Klinikk for ortopedi- revmatologi og hudsykdommer, kirurgisk klinikk.

Les mer om Fysioterapi Kvinne/barn og Gastro

Fysioterapi Kvinne/barn og Gastro

Fysioterapitjenesten har ansvar for at forskning, utdanning og opplæring av pasienter og pårørende ivaretas på en god måte, og at disse oppgavene underbygger god og forsvarlig pasientbehandling.

Pasienter og brukere skal trekkes aktivt inn i utviklingen av egen behandling, og brukernes erfaringer vektlegges i utformingen av tjenestetilbudet. Nedenunder følger oversikt over fysioterapitilbudet ved:

Barn: 

Fysioterapi for barn og unge har som mål å bevare eller bedre funksjonsevne etter operasjoner, sykdom og skade. Behandlingen skal gi velvære og livskvalitet, og kompensere for funksjonssvikt. Mange av våre fysioterapeuter har etter- og videreutdanning og/eller er spesialister i barne- og ungdomsfysioterapi. Fysioterapeutene samarbeider med foreldre, leger, helsesøstre og pedagogisk personell for å tilrettelegge situasjonen for barn med spesielle behov.
Fysioterapeutene hos oss gjennomfører observasjon og spesifikke undersøkelsesmetoder for kartlegging av behov for oppfølging, veiledning av foreldre og samarbeidspartnere. Fysioterapeutene vurderer og igangsetter tiltak som fremmer barnets bevegelsesutvikling, og stimulerer til utvikling ved hjelp av spesifikke behandlingsmetoder. De samarbeider med 1.- og 3. linjetjenesten, deltar i tverrfaglige team blant annet med utarbeidelse og gjennomføring av individuelle treningsplaner, og bidrar til å tilrettelegge forholdene rundt barn med spesielle behov for å redusere følgene av sykdom eller funksjonshemning. Fysioterapeutene ivaretar også tiltak til kvinner i forbindelse med fødsel og tidlig i barselperioden mens de er inneliggende på sykehuset. 

Kreftavdelingen: 

Fysioterapeuter ved Kreftavdelingen yter tjenester både til inneliggende og polikliniske pasienter, i alle faser av kreftsykdommen.
For mange som har en kreftsykdom, er evnen til å bevege seg redusert av ulike grunner. Det kan være selve kreftsykdommen, behandlingen eller andre årsaker.
Fysioterapi kan bidra til å hjelpe deg med å være i bevegelse. Fysisk aktivitet kan hindre unødvendige konsekvenser av inaktivitet og være helsefremmende. 
 
Ut ifra henvisning fra lege gjør fysioterapeuten en undersøkelse/ vurdering og iverksetter aktuelle tiltak ved behov.  Fysioterapi kan for eksempel bestå av:
- Samtale, informasjon, råd og veiledning i forhold til hva du kan gjøre selv for å ivareta størst mulig grad av selvstendighet og funksjon.
- Individuell tilpasning av treningsprogram
- opptrening etter operasjon eller i forbindelse med kreftbehandling
- fysioterapi ved pusteproblemer
- behandling av lymfeødem

Vi har også flere gruppetilbud for deg med kreft.

Pårørende kan ofte ha behov for å vite hva og hvordan de best kan være til hjelp for deg. Dersom du ønsker det, er det fullt mulig for dine nærmeste å være med deg til fysioterapi.
Vi formidler kontakt til lokal fysioterapeut dersom du har behov for dette.  
 

Gynekologisk avdeling: 

Ved Gynekologisk avdeling dekker vi Gyn.generell, Gyn. Kreft og Gyn overvåking. Henvendelsene gjelder i hovedsak tidlig rehabilitering, lungefysioterapi, strømpetilpasning, vurdering/behandling av lymfødem og smertebehandling.
Poliklinisk pre operativ fysioterapiinformasjon blir gitt to ganger i uken.

Gynekologisk poliklinikk:

Kvinnesykdommer og urologi (inkontinens for urin og avføring) er sosialt hemmende og har stor negativ påvirkning på livskvalitet. Det er behov for individuell og tverrfaglig tilnærming i spesialisthelsetjenesten, der spesialisert fysioterapi er en viktig del av behandlingen, samt forskning viser at fysioterapibehandling av denne gruppen er både nyttig og kostnadseffektivt.
Det tverrfaglige samarbeidet ved poliklinikken er satt i system og fungerer godt. Tverrfaglig gjennomføres møter med gynekologer, urologer, og uroterapeuter, gastrokirurger - og enterologer, radiologer, sexolog, stomisykepleiere og fysioterapeuter, samt tverrfaglig Vulvateam. Disse behandles individuelt og i gruppetrening.


Medisin:

Fysioterapeut bidrar til tidlig rehabilitering, forebygge og behandle lungekomplikasjoner og redusere smerte slik at pasienten bedre kan mestre ADL og bevegelsesutfordringer i hverdagen. Fysioterapeuten gir råd og veiledning til pasient, pårørende og ansatte/annet helsepersonell/samarbeidspartnere.


Seksjonsleder: Anne Sørlie tlf. 72 57 45 59

Kontaktinformasjon

Oppmøtested

Oppmøtested Kvinne/barnsenteret: avtales med ansvarlig fysioterapeut

Oppmøtested Gastrobygget: avtales med ansvarlig fysioterapeut

Telefonnummer:
Kreft, medisin, hud 72 82 53 60
Kvinne / barn 72 57 48 81

Telefon
72 57 13 10 (ekspedisjon)
mandag - fredag 08:00 - 15:00
72 57 45 59 (seksjonsleder)
E-post
Postadresse

St. Olavs hospital HF
Klinikk for kliniske servicefunksjoner
Avd. fysioterapi ved Kvinne/Barn og Gastro
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim

Besøksadresser og praktisk informasjon

Informasjon om koronapandemien

Adresse til St. Olavs hospital

Postadresse

​Sykehuset har en felles postadresse for alle avdelinger og enheter. Se under (sett inn navnet på mottaker/avdeling/person):

​St. Olavs hospital HF
[mottaker]
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim

 

Besøksadresse/oppmøtested

Vi har mange avdelinger og mange lokasjoner i Trøndelag. Du finner besøksadressen til hvert enkelt avdeling her:
Kart

Telefon sentralbord

Sentralbord: 72 57 30 00
Sentralbord Røros sykehus: 72 82 33 00

Praktisk informasjon

Besøkstid/visittid

På grunn av koronapandemien har sykehuset innført tiltak. Åpningstider som er oppgitt på denne siden stemmer kanskje ikke. Se oppdatert info på https://stolav.no/koronavirus.


Besøkstidene varierer fra avdeling til avdeling. Flere avdelinger har åpen besøkstid, og da kan du avtale besøk med personalet på den enkelte avdeling. Det kan være lurt å undersøke besøkstidene ved den enkelte avdeling på forhånd.

Røros sykehus har åpen besøkstid, men ta gjerne kontakt med sengeposten ved spørsmål på telefon 72 82 32 91.Betaling/egenandeler - gebyr / ikke møtt til time

E-post til sykehuset

​Du har mulighet til å kontakte sykehuset via e-post. Se kontaktinformasjon nederst på siden.

Henvendelser med helse- eller personopplysninger skal ikke sendes på e-post til St. Olavs hospital. Sykehuset besvarer ikke slike spørsmål via e-post.  Vi ber om at dette overholdes for å hindre at helse- og personopplysninger publiseres og at sensitive opplysninger sendes til uvedkommende.


Internett og Wi-Fi

St. Olavs hospital tilbyr et trådløst gjestenett som heter HMNGuest. Gjestenettet er tilgjengelig ved alle sykehusets lokasjoner i hele regionen. 
  • Koble til deg trådløsenettet HMNGuest.
  • Åpne nettleseren og følg veiledningen.
  • Du vil få en SMS med brukernavn og passord. 
  • Passord er gyldig i én uke.

Legevakt Trondheim

Legevaktene driftes av kommunene.

  • Adresse: Mauritz Hansens gate 4, Øya, Trondheim.
    (ved siden av Øya helsehus og vis á vis Pasienthotellet).
     
  • Telefon: 116117
Legevakta driftes ikke av St. Olavs hospital. Alle henvendelser ang. Legevakta må rettes til Trondheim kommune.

Oversikt over ansatte

​Vi publiserer ikke oversikt over alle ansatte på sykehuset.

Her finner du oversikt over ledelsen på sykehuset:

 

Røyking

Det er ikke tillatt å røyke på sykehusets område. Kiosker inne på sykehusområder selger ikke tobakksvarer.

Tobakksskadeloven (også kalt røykeloven) forbyr også bruk av e-sigaretter, både med og uten nikotin.

Om røykeloven og røykeforbudet (Helsedirektoratet)

Fant du det du lette etter?