Regional enhet for psykiatri, utviklingshemming og autisme (RPUA)

RPUA er et regionalt tilbud for utredning og behandling av alvorlig psykisk lidelse hos pasienter med utviklingshemming og autismespekterlidelse.

 
 
Les mer om Regional enhet for psykiatri, utviklingshemming og autisme (RPUA)

Regional enhet for psykiatri, utviklingshemming og autisme (RPUA)

Enheten er et døgntilbud for pasienter med utviklingshemming og autismespekterlidelse i alderen 16 til 30 år, der det er mistanke om alvorlig psykisk lidelse. Vi ønsker i tett samarbeid med habiliteringstjenesten og førstelinjetjenesten i regionen å legge til rette for en adekvat og hensiktsmessig behandling av alvorlig psykisk lidelse hos denne delen av befolkningen. Dette døgntilbudet holder til i en skjermet del av Spesialpost 3 på Østmarka, med totalt 3 sengeplasser. Her har pasientene eget bad, soverom og oppholdsrom.

Henvisning

RPUA tar imot henvisninger fra habiliteringstjenesten i helseregionen. Fordi det er mange symptomer på psykisk lidelse som overlapper med symptomer på både utviklingshemming og autisme, starter utredningen allerede i henvisningsfasen, hvor en rekke undersøkelser skal ligge til grunn før innleggelse. Henvisende instans bør for å forkorte behandlingstiden gjøre denne screeningen så tidlig som mulig i henvisningsfasen. Klikk her for informasjon om fastlegen og utviklingshemmede. I henvisningsfasen tilbyr RPUA konsultasjon i bolig og i samarbeid med henvisende instans. Ved slike hjemmebesøk har man mulighet til å observere og tilegne seg informasjon som kan være vanskelig å se ut ifra henvisningen.

 

Utredning/behandling

Gjennom lavaffektiv tilnærming søker vi å bli kjent med pasienten og tilby tett oppfølging med 2-1 bemanning der dette viser seg hensiktsmessig. RPUA har ikke kapasitet til å ivareta/utrede 3 pasienter samtidig med så tett oppfølging, så dette kan medføre mer ventetid i perioder. Et tverrfaglig team bestående av helsepersonell (vernepleiere og sykepleiere), miljøterapeuter, ergoterapeuter, fysioterapeut, psykologspesialister og psykiatere vil samarbeide i utredningen av pasientens psykiske helse. Beliggenheten i kort avstand til Trondheimsfjorden gir mulighet til rekreasjon i omgivelser med variert natur. Miljøterapeutisk aktivitet vil tilpasses den enkelte pasient. Det vil også være mulighet for å delta på andre aktiviteter i regi av spesialpost 3, der dette er hensiktsmessig. Observasjoner som danner grunnlag for utredningsarbeidet foregår i ulike aktiviteter og av personell med ulik fagbakgrunn.

Hospitering

RPUA stiller krav til at personal fra førstelinjetjenesten følger pasienten 1-2 uker etter innleggelsesdato, der pasienten er avhengig av hjelp og strukturert støtte av nærpersoner for å uttrykke seg og gjøre seg forstått. Kompetanseoverføring for denne gruppen er nødvendig. Det stilles også krav til at personal fra førstelinjetjenesten kommer på et tilsvarende opphold også 1-2 uker før utskrivelse. Dette er særlig viktig i de tilfellene hvor man er i ferd med å etablere et helt nytt tilbud til pasienten. Samarbeidsavtale finner du her.

Fagnettverk

RPUA deltar i et nasjonalt fagnettverk fordelt på helseregionene i landet, hvor det jevnlig holdes drøftings- og utvekslingsmøter, samt at seminar avholdes 1-2 ganger i året. Dette etter et initiativ og organisering fra Oslo Universitetssykehus, Dikemark, avdeling PUA. 

Forskning

Regional enhet for psykiatri utviklingshemming og autisme deltar i UKU-SERS studien. Dette er en landsomfattende undersøkelse som tar sikte på å kartlegge bivirkninger av medisiner. Studien er initiert av Trine Lise Bakken ved Dikemark.

Kontaktinformasjon

Oppmøtested
Østmarkveien 31, 7040 Trondheim
Telefon
72 82 47 65
E-post
Postadresse

St Olavs hospital HF avd Østmarka
Regional enhet for psykiatri, utviklingshemming og autisme
Postboks 3250, Torgarden
7006 Trondheim Østmarka
Besøksadresse
Østmarkveien 29A(Kart)
7040 Trondheim
E-post

Kart

Telefon sentralbord

Sentralbord: 72 57 30 00

Praktisk informasjon

Besøkstid/visittid

​​​Besøkstidene varierer fra avdeling til avdeling. Flere avdelinger har åpen besøkstid, og da kan du avtale besøk med personalet på den enkelte avdeling. Det kan være lurt å undersøke besøkstidene ved den enkelte avdeling på forhånd.

Røros sykehus har åpen besøkstid, men ta gjerne kontakt med sengeposten ved spørsmål på telefon 72 82 32 91.

Betaling/egenandeler - gebyr / ikke møtt til time

E-post til sykehuset

​Du har mulighet til å kontakte sykehuset via e-post. Se kontaktinformasjon nederst på siden.

Henvendelser med helse- eller personopplysninger skal ikke sendes på e-post til St. Olavs hospital. Sykehuset besvarer ikke slike spørsmål via e-post.  Vi ber om at dette overholdes for å hindre at helse- og personopplysninger publiseres og at sensitive opplysninger sendes til uvedkommende.


Internett og Wi-Fi

St. Olavs hospital tilbyr et trådløst gjestenett som heter HMNGuest. Gjestenettet er tilgjengelig ved alle sykehusets lokasjoner i hele regionen. 
  • Koble til deg trådløsenettet HMNGuest.
  • Åpne nettleseren og følg veiledningen.
  • Du vil få en SMS med brukernavn og passord. 
  • Passord er gyldig i én uke.

Legevakt

Legevaktene driftes av kommunene (ikke St. Olavs hospital).

Trondheim: Fra 23. oktober 2018 finner du Legevakta i nye lokaler i Mauritz Hansens gate 4 (ved siden av Øya helsehus og vis á vis Pasienthotellet).

Oversikt over ansatte

​Vi publiserer ikke oversikt over alle ansatte på sykehuset.

Her finner du oversikt over ledelsen på sykehuset:

 

Røyking

Det er ikke tillatt å røyke på sykehusets område. 
Kiosker inne på sykehusområder selger ikke tobakksvarer.

Lovendring i røykeloven fra 1. juli 2017:
https://helsedirektoratet.no/nyheter/standardiserte-tobakkspakker-og-dampeforbud-inn-i-roykeloven-fra-1-juli 

Fant du det du lette etter?
Vi kan ikke svare deg på tilbakemeldingen. Ikke send oss personlig informasjon, for eksempel navn, e-post, telefonnummer eller fødselsnummer.