Divisjonsledelsen Psykisk helsevern

Divisjonssjefens stab skal arbeide for at St. Olavs Hospital fremstår med et koordinert og sammenhengende psykiatritilbud på spesialisthelsetjenestenivå ihht Nasjonal opptrappingsplan for psykisk helse og i tråd med foretakets målsettinger.

Les mer om Divisjonsledelsen Psykisk helsevern

Divisjonsledelsen Psykisk helsevern

Staben har følgende hovedfunksjoner: 

1) Rådgivningsfunksjon: Bidra til at faglighet og kvalitet vektlegges i grunnlag for divisjonssjefens og avdelingsledernes samlede beslutninger.

2) Utviklingsoppgaver: Ta initiativ til, bidra til og støtte opp under divisjonens/avdelingenes gjennomføring av prosjekter som bidrar til utvikling av Divisjon Psykisk Helsevern.

3) Oppfølgingsoppgaver: Bidra til at divisjonen opptrer samlet og i tråd med de krav og forventninger som rettes mot Psykisk Helsevern som helhet, ihht styringsdokumentene.

4) Utadrettet virksomhet: Ivareta eksternt samarbeid og representasjon i forhold til alle relevante samarbeidspartnere, slik at tjenestene utvikles i dialog.

5) Koordinerende og tverrgående funksjon innen divisjon Psykisk Helsevern: Ivareta et overordet/ systemmessig ansvar for økonomi, registrering, kvalitet, faglig forsvarlighet, etikk og kontinuitet innen behandling, ansettelser, utdanning og forskning, samt foreslå og koordinere tiltak og planer som fremmer dette ihht opptrappingsplanens mål. 

 

 

Kontaktinformasjon

Fant du det du lette etter?