BUP Poliklinikk Lian

I forbindelse med den pågående Corona-epidemien presiserer Barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk at:

Poliklinisk virksomhet opprettholdes i så stor grad som mulig ut i fra de til enhver tid rådende omstendigheter. BUP-klinikk har nå åpnet for mer fysisk oppmøte ved klinisk konsultasjon samtidig som en del konsultasjoner fortsatt skjer ved bruk av digital plattform, eks. telefon og Skype for business (kryptert linje godkjent av pasientombudet og datatilsynet). Mottak og henvisninger blir vurdert fortløpende og inntak planlegges utfra den enhver tid gjeldende ressurssituasjonen.


Ved våre sengeposter på Lian vurderer vi av smittevernhensyn nøye behov for innleggelse opp mot helsehjelp som kan gis poliklinisk og via digitale plattformer. Akuttinnleggelser og øyeblikkelig hjelp opprettholdes som før. Vi har nå også gjenåpnet vår sengepost - Utredning- og behandlingsenheten for innleggelser.


Det henstilles for øvrig til St. Olavs hospital HF sin egen hjemmeside som inneholder siste oppdateringer knyttet til Corona-epidemien.


Poliklinikk Lian er organisert under BUP-klinikk, Seksjon Lian og består av Ambulant akutteam (AAT) og Fagstab.

 
Les mer om BUP Poliklinikk Lian

BUP Poliklinikk Lian

Ambulant akutteam (AAT)

Ambulant akutteam (AAT) er et ambulant behandlingstilbud, hvor målsettingen er å gi et bedre tilbud til de ungdommene som er i akutt krise, men der det vurderes at innleggelse ikke er det mest hensiktsmessige. Et ambulant akutt behandlingstilbud bedrer klinikkens akuttpsykiatriske tilbud med fokus på ungdommenes behov. Teamet jobber i nært samarbeid med Akuttenheten med pasienter som ellers ville blitt innlagt.

Teamets funksjon

Iverksette kortvarig hjemmebasert behandling for de pasienter der dette er et hensiktsmessig alternativ.

Kontinuere hjemmebasert behandling inntil krisen har kuliminert og behandlingsansvaret for pasienten kan henvises videre til andre helsetjenestetilbud, for eksempel poliklinikk eller døgninstitusjon.

Redusere varigheten av innleggelser ved å tilby hjemmebasert oppfølging.

Vurdere øyeblikkelig hjelp henvendelser for poliklinikkene Saupstad, Klostergata og Orkdal på dagtid.

Målgruppe og opptaksområde

Målgruppen er som ved innleggelse på Akuttenheten, ungdom i alderen 12-18 år. Opptaksområde for ambulant virksomhet er tilsvarende poliklinikkene Saupstad og Klostergata. Bistår poliklinikk Orkdal med øyeblikkelig hjelp henvendelser.

Behandlingsvarighet

Hensikten er å ivareta akuttfunksjonen og raskt kunne bistå i den akutte krisen. En vil unngå lengre behandlingsløp og det vil dermed være nødvendig å avslutte eller tilbakeføre/overføre til andre behandlere i BUP eller andre instanser når den akutte fasen er over. Slik vil AAT kunne ha kapasitet til å jobbe akutt.

Tilgjengelighet

Ambulant akutteam er på jobb kl 08.00 – 15.30, mandag - fredag.

Øyeblikkelig hjelp henvendelser rettes til poliklinikkene eller AAT på dagtid og legevakten på kveldstid. Dersom det vurderes at det er nødvendig med bistand fra Akuttenheten vil representant fra AAT, sammen med vakthavende lege/psykolog på akuttenheten, vurdere om det er behov for innleggelse eller ambulerende akuttbehandling.

Personellressurser

AAT består i dag av miljøterapeutstillinger (alle har videreutdanning i psykisk helsearbeid) og psykologspesialiststilling. Psykologspesialist er faglig ansvarlig. Tilgjengelig overlege v/ Akuttenheten.
Teamet er lokalisert på Seksjon Lian, kontorer i bygg 61.

Fagstaben

Ansatte i fagstaben ved BUP-klinikk, Seksjon Lian er organisert under Poliklinikk Lian,. De har sin daglige virksomhet og kliniske praksis overfor døgnenhetene ved Lian, samtidig som noe poliklinisk virksomhet.  De står sentralt i både utredning og behandling av ungdommene og familiene.

St. Olav Hospital er en universitetsklinikk, dermed er ikke alle stillingene i fagstaben faste. Noen er forbeholdt praksistid for ansatte i klinikken som trenger tjeneste i forhold til sin spesialisering. I fagstaben er det ansatt psykologer, leger og familieterapeuter, hvor noen er spesialister innen sitt fagfelt, andre er som nevnt under spesialisering.

Spesialist

Det er i alle sakene en spesialist som har behandlingsansvar, dvs. det overordnede ansvaret for utredningen og/eller behandlingen. Med spesialist menes i vår sammenheng enten psykologspesialist eller overlege, og det er minst en slik spesialist knyttet til hver enhet ved Lian.

Psykologer

Alle enhetene ved Lian har psykolog fra fagstaben knyttet til seg. Psykologen har saksansvar og/eller behandlingsansvar for familier og ungdommer som er innlagt ved enhetene. Psykologen gjennomfører behandlingsintervensjoner, men har i tillegg ansvaret for psykologiske utredninger, tester og vurderinger ved de enhetene hvor dette gjøres.

Leger

Alle enhetene ved Lian har lege fra fagstaben knyttet til seg. Legen har saksansvar og/eller behandlingsansvar for ungdommer som er innlagt ved enhetene. Legen har i tillegg ansvar for somatiske undersøkelser, vurderinger og medisinoppfølging til alle pasientene ved den enheten legen har som sitt arbeidssted.

Familieterapeuter

Døgnenhetene har familieterapeut knyttet til seg gjennom fagstaben. Familieterapeuten har som hovedoppgave og følge opp foreldre/foresatte før, under og etter en innleggelse. Familieterapeuten har samtaler og gjennomfører familieterapeutiske intervensjoner for ungdommene og deres foreldre/foresatte.

Kontaktinformasjon

Oppmøtested
Seksjonsleder Carl Georg Schult-Jessen
Telefon
72 82 27 20
mandag - fredag 08.00 - 15.30
E-post
Postadresse

St. Olavs hospital HF

BUP-klinikk, Poliklinikk Lian
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim

Vådanvegen 61, Lian
Besøksadresse
Vådanvegen 61(Kart)
7024 Trondheim
Telefon
72 82 27 20
E-post

Informasjon om koronapandemien

Adresse til St. Olavs hospital

Postadresse

​Sykehuset har en felles postadresse for alle avdelinger og enheter. Se under (sett inn navnet på mottaker/avdeling/person):

​St. Olavs hospital HF
[mottaker]
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim

 

Besøksadresse/oppmøtested

Vi har mange avdelinger og mange lokasjoner i Trøndelag. Du finner besøksadressen til hvert enkelt avdeling her:
Kart

Telefon sentralbord

Sentralbord: 72 57 30 00
Sentralbord Røros sykehus: 72 82 33 00

Praktisk informasjon

Besøkstid/visittid

På grunn av koronapandemien har sykehuset innført tiltak. Åpningstider som er oppgitt på denne siden stemmer kanskje ikke. Se oppdatert info på https://stolav.no/koronavirus.


Besøkstidene varierer fra avdeling til avdeling. Flere avdelinger har åpen besøkstid, og da kan du avtale besøk med personalet på den enkelte avdeling. Det kan være lurt å undersøke besøkstidene ved den enkelte avdeling på forhånd.

Røros sykehus har åpen besøkstid, men ta gjerne kontakt med sengeposten ved spørsmål på telefon 72 82 32 91.Betaling/egenandeler - gebyr / ikke møtt til time

E-post til sykehuset

​Du har mulighet til å kontakte sykehuset via e-post. Se kontaktinformasjon nederst på siden.

Henvendelser med helse- eller personopplysninger skal ikke sendes på e-post til St. Olavs hospital. Sykehuset besvarer ikke slike spørsmål via e-post.  Vi ber om at dette overholdes for å hindre at helse- og personopplysninger publiseres og at sensitive opplysninger sendes til uvedkommende.


Internett og Wi-Fi

St. Olavs hospital tilbyr et trådløst gjestenett som heter HMNGuest. Gjestenettet er tilgjengelig ved alle sykehusets lokasjoner i hele regionen. 
  • Koble til deg trådløsenettet HMNGuest.
  • Åpne nettleseren og følg veiledningen.
  • Du vil få en SMS med brukernavn og passord. 
  • Passord er gyldig i én uke.

Legevakt Trondheim

Legevaktene driftes av kommunene.

  • Adresse: Mauritz Hansens gate 4, Øya, Trondheim.
    (ved siden av Øya helsehus og vis á vis Pasienthotellet).
     
  • Telefon: 116117
Legevakta driftes ikke av St. Olavs hospital. Alle henvendelser ang. Legevakta må rettes til Trondheim kommune.

Oversikt over ansatte

​Vi publiserer ikke oversikt over alle ansatte på sykehuset.

Her finner du oversikt over ledelsen på sykehuset:

 

Røyking

Det er ikke tillatt å røyke på sykehusets område. Kiosker inne på sykehusområder selger ikke tobakksvarer.

Tobakksskadeloven (også kalt røykeloven) forbyr også bruk av e-sigaretter, både med og uten nikotin.

Om røykeloven og røykeforbudet (Helsedirektoratet)

Fant du det du lette etter?