BUP, Akuttenheten

I forbindelse med den pågående Corona-epidemien presiserer Barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk at:

Poliklinisk virksomhet opprettholdes i så stor grad som mulig ut i fra de til enhver tid rådende omstendigheter. BUP-klinikk har nå åpnet for mer fysisk oppmøte ved klinisk konsultasjon samtidig som en del konsultasjoner fortsatt skjer ved bruk av digital plattform, eks. telefon og Skype for business (kryptert linje godkjent av pasientombudet og datatilsynet). Mottak og henvisninger blir vurdert fortløpende og inntak planlegges utfra den enhver tid gjeldende ressurssituasjonen.


Ved våre sengeposter på Lian vurderer vi av smittevernhensyn nøye behov for innleggelse opp mot helsehjelp som kan gis poliklinisk og via digitale plattformer. Akuttinnleggelser og øyeblikkelig hjelp opprettholdes som før. Vi har nå også gjenåpnet vår sengepost - Utredning- og behandlingsenheten for innleggelser.


Det henstilles for øvrig til St. Olavs hospital HF sin egen hjemmeside som inneholder siste oppdateringer knyttet til Corona-epidemien.


Akuttenheten v/Seksjon Lian har ansvar for å ta imot barn og unge mellom 12 og 18 år fra alle kommuner i Sør-Trøndelag, som trenger øyeblikkelig innleggelser og/eller akutt behandling.

Enheten har totalt 6 senger. To av disse sengeplassene er på et intensivt avsnitt, der pasienter med ekstra behov for ro og skjerming kan være.

En henvisning fra en av våre poliklinikker, fastlege eller legevakt er nødvendig.

Bilde av baksiden av Akuttenheten
Bilde av baksiden av bygget til Akuttenheten
Les mer om BUP, Akuttenheten

BUP, Akuttenheten

For mer informasjon, les vår brosjyre.

Om oss

Ved enheten arbeider miljøterapeuter som er sykepleiere, vernepleiere, barnevernspedagoger og pedagoger, og mange av disse har tilleggsutdanning i psykisk helsearbeid. Av miljøpersonalet er minst tre personal tilstede i enheten på hver vakt, unntatt på nettene, da er det to personale tilstede. Til enhver tid er minst tre personer fra fagstab fast tilknyttet enheten som behandlere, disse kan være overlege i barnepsykiatri, psykologspesialist, psykolog og assisterende lege.

Hvordan arbeider vi?

Alle innlagte pasienter får tildelt to miljøkontakter og en behandler så raskt som mulig etter innkomst, senest første hverdag etter innkomst. Dette behandlingsteamet er sammen med ledelsen ved enheten, ansvarlig for å utarbeide en behandlingsplan som resten av personalet forholder seg til. Behandlere og miljøkontakter prater regelmessig med pasienten, gjerne daglig ved korte opphold, to til tre ganger ukentlig ved lengre opphold. Ved lengre opphold er det ukentlige behandlingsmøter der behandlingsplaner evalueres og eventuelt endres.

Oppholdets lengde avgjøres ut fra hva den enkelte har behov for, og hva som må på plass i etterkant av oppholdet og hvor raskt en kan få det på plass. En akuttinnleggelse skal i størst mulig grad være kortvarig, men noen har behov for akutt behandling over litt tid. Oppholdets lengde kan derfor variere fra en dag til noen uker. Regelmessige samtaler med pårørende/foresatte tilbys særlig ved litt lengre opphold, og samarbeidsmøter med tjenester som eventuelt skal videreføre behandling.

Så raskt som mulig etter innleggelse legges en plan for utskriving. Pasientene henvises til den allmennpoliklinikken de har geografisk tilhørighet til om de ikke har en behandler fra skolen (Lianvatnet skole) som tar bare elever fra enhetene på Lian, for å sikre en best mulig tilbakeføring til egen skole under eller etter oppholdet.

Hvem kan komme til oss?

Barn og unge mellom 12 og 18 år som bor i Sør-Trøndelag, og som er i akutt behov for psykiatrisk hjelp i form av innleggelse, kan ved hjelp av en henvisning fra legevakt, fastlege eller poliklinikker bli innlagt som pasient ved akuttenheten. Vi har 6 senger, hvorav 2 senger er på en liten skjermet enhet der pasienter med behov for ro og skjerming kan få være. En av behandlerne ved enheten, eller vaktlege på ettermiddag/natt/helg, møter pasientene ved innkomst sammen med en miljøterapeut og vurderer om en innleggelse er den beste løsningen for den enkelte, eller om andre løsninger kan og bør prøves først. Noen kan få tilbud om ambulant akutte tjenester om en blir enige om at det kan være en god løsning for alle parter.

Pasienter legges inn frivillig eller i noen få tilfeller på tvang etter Lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern (psykisk helsevernloven,1999-07-02).

Utredning/behandling og veiledning

Utredning / behandling kan bestå av:
I hovedsak består tilbudet ved akuttenhet av et miljøterapeutisk tilbud, der rammene og husreglene er med på å skape et trygt og forutsigbart miljø for de som er lagt inn. Det er låste dører og faste måltider og leggetider. Hver enkelt pasient får i tillegg sine egne individuelle avtaler, som ivaretar den enkelts behov for behandling. Behandlerer deltar med direkte samtaleterapi, samtaler med foreldre og samarbeidspartnere. Behandlere står hovedansvarlige for behandlingsopplegget til den enkelte pasient, miljøpersonalet en medansvarlige. Pasienter kan i noen tilfeller få tilbud om oppstart av medisiner som vurderes av lege. Ved innleggelse foretaes en somatisk undersøkelse med blodprøver. Pasienter kan få permisjoner og delta på turer ut av enheten når de er friske nok til det, og på området ligger en skole (Lianvatnet skole) som tar imot pasienter kun fra enhetene på Lian. De kan gi tilbud om tilrettelagt undervisning helt opp til videregående klasser når pasienter er for syke til å gå på egen skole.

Utredning kan gjøres ved hjelp av ulike tester og samtaler med behandlere, foresatte og lærere. Vi kan i noen tilfeller utrede pasienter som er innlagt her, men om det er behov for det så søkes de over til Utredning- og behandlingsenheten på Lian, eller de utredes i poliklinikk. Ved sykdom som forventes å kreve langvarige behandlingsforløp, kan pasienter også bli søkt over til Utredning- og behandlingsenheten.

Foreldre kan få overnatte i enheten ved behov, eller ligge i en familieleilighet på området om den er ledig.

Veiledning:
Som Akuttenhet driver vi i liten grad med veiledning utenfor egen enhet, men Ambulant akutteam kan i enkelte tilfeller drive med veiledning i perioder til foreldre eller andre foresatte. Barnevernsinstitusjoner kan også få veiledning i forhold til enkeltpasienter for en kortere periode, ved behov for langvarig veiledning kobles aktuell poliklinikk inn.

Kontaktinformasjon

Oppmøtested

Hovedinngangen til Akuttenheten er i 1. etg.

Seksjonsleder: Sonja Grønås

Assisterende seksjonsleder: Sven Erik Bjørgan

Telefon
72 82 27 80
mandag - søndag Hele døgnet
-
E-post
Postadresse

St. Olavs hospital HF

BUP-klinikk, Akuttenheten

Postboks 3250  Torgarden

7006 Trondheim

Vådanvegen 49, Lian
Besøksadresse
Vådanvegen 49(Kart)

Informasjon om koronapandemien

Adresse til St. Olavs hospital

Postadresse

​Sykehuset har en felles postadresse for alle avdelinger og enheter. Se under (sett inn navnet på mottaker/avdeling/person):

​St. Olavs hospital HF
[mottaker]
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim

 

Besøksadresse/oppmøtested

Vi har mange avdelinger og mange lokasjoner i Trøndelag. Du finner besøksadressen til hvert enkelt avdeling her:
Kart

Telefon sentralbord

Sentralbord: 72 57 30 00
Sentralbord Røros sykehus: 72 82 33 00

Praktisk informasjon

Besøkstid/visittid

På grunn av koronapandemien har sykehuset innført tiltak. Åpningstider som er oppgitt på denne siden stemmer kanskje ikke. Se oppdatert info på https://stolav.no/koronavirus.


Besøkstidene varierer fra avdeling til avdeling. Flere avdelinger har åpen besøkstid, og da kan du avtale besøk med personalet på den enkelte avdeling. Det kan være lurt å undersøke besøkstidene ved den enkelte avdeling på forhånd.

Røros sykehus har åpen besøkstid, men ta gjerne kontakt med sengeposten ved spørsmål på telefon 72 82 32 91.Betaling/egenandeler - gebyr / ikke møtt til time

E-post til sykehuset

​Du har mulighet til å kontakte sykehuset via e-post. Se kontaktinformasjon nederst på siden.

Henvendelser med helse- eller personopplysninger skal ikke sendes på e-post til St. Olavs hospital. Sykehuset besvarer ikke slike spørsmål via e-post.  Vi ber om at dette overholdes for å hindre at helse- og personopplysninger publiseres og at sensitive opplysninger sendes til uvedkommende.


Internett og Wi-Fi

St. Olavs hospital tilbyr et trådløst gjestenett som heter HMNGuest. Gjestenettet er tilgjengelig ved alle sykehusets lokasjoner i hele regionen. 
  • Koble til deg trådløsenettet HMNGuest.
  • Åpne nettleseren og følg veiledningen.
  • Du vil få en SMS med brukernavn og passord. 
  • Passord er gyldig i én uke.

Legevakt Trondheim

Legevaktene driftes av kommunene.

  • Adresse: Mauritz Hansens gate 4, Øya, Trondheim.
    (ved siden av Øya helsehus og vis á vis Pasienthotellet).
     
  • Telefon: 116117
Legevakta driftes ikke av St. Olavs hospital. Alle henvendelser ang. Legevakta må rettes til Trondheim kommune.

Oversikt over ansatte

​Vi publiserer ikke oversikt over alle ansatte på sykehuset.

Her finner du oversikt over ledelsen på sykehuset:

 

Røyking

Det er ikke tillatt å røyke på sykehusets område. Kiosker inne på sykehusområder selger ikke tobakksvarer.

Tobakksskadeloven (også kalt røykeloven) forbyr også bruk av e-sigaretter, både med og uten nikotin.

Om røykeloven og røykeforbudet (Helsedirektoratet)

Fant du det du lette etter?