Fakta om Hel-BUP

Helseundersøkelsen i Barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk (Hel-BUP) er en epidemiologisk kartlegging av ungdomspasienter i alderen 13-18 år, med baseline datainnsamling fra 15.02.09 til 15.02.11, og med første follow-up fra 2012 til 2014. Studiepopulasjonen i baseline omfattet 717 deltagere, hvorav 685 samtykket til å kunne bli kontaktet for follow-up.

Dette er et samarbeidsprosjekt mellom BUP-klinikk, St. Olavs Hospital og Regionalt kunnskapssenter for barn og unge – psykisk helse og barnevern (RKBU), NTNU, med sistnevnte som formell eier.

Det overordnede målet er å skaffe ny kunnskap om mekanismer knyttet til psykiske helseproblemer blant barn og unge. Databasen vil være utgangspunkt for en rekke hoved/master/PhD prosjekter.

Hel-BUP baseline omfattet et elektronisk spørreskjema, høyde/vekt-måling, innsamling av genetisk materiale og bruk av journaldata. Det elektroniske spørreskjemaet sammenfaller for en stor del med spørreskjemaet til ungdom i Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (Ung-HUNT). Data fra den kliniske populasjonen kan dermed sammenlignes med en generell populasjon. Follow-up består av elektronisk spørreskjema og telefonintervju med deltagerne, samt elektronisk spørreskjema til foreldrene.

Alle nødvendige godkjenninger (baseline og follow-up) foreligger fra Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, og Helsedirektoratet (biobank).

Organisering

Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom BUP-klinikk, St. Olavs Hosptial og Regionalt kunnskapssenter for barn og unge - psykisk helse og barnevern (RKBU), NTNU, med sistenevnte som formell eier.  

Prosjektet er organisert med:

Prosjektledelse: Prosjektleder/prof. Marit S. Indredavik, prosjektmedarbeider Anne Regine Sveen, prosjektmedarbeider Odd Sverre Westbye.

Prosjektgruppe: Består av prosjektledelsen, prof. Stian Lydersen, førsteaman. Thomas Jozefiak, stipendiat Ingunn Ranøyen, samf.prof. Jan Wallander, Univ. i California Merced som rådgiver. Gruppa bistår prosjektledelsen i faglige og driftsmessige spørsmål.

Referansegruppe: Følgende er representert: BUP-klinikk (avdelingssjef), RKBU, Helse-Midt Norge, Vårres brukerstyrt senter, Foreningen voksne for barn, Helseundersøkelsene i Nord-Trøndelag (HUNT) og Trondheim (HiT).

Dataforvaltningsutvalg: Består av leder for Enhet for faguvikling, BUP-klinikk, en representant fra RKBU og prosjektleder. Utvalgets oppgave er å håndtere innkomne søknader om datatilgang. Det er laget retningsnlinjer for utlevering av data.

Styringsgruppe: Ble opprettet i november 2009 og består av leder ved INM, leder ved RBUP/RKBU og avdelingssjef ved BUP-klinikk. Styringsgruppa har overordnet ansvar for avgjørelser som har større organisasjonsmessige konsekvenser.

Støtte i ledelsen: Prosjektet er godt forankret i Enhet for fagutvikling og i avdelingsledelsen ved BUP-klinikk, ved Divisjon Psykisk Helsevern og ved RKBU. Dette har vært avgjørende for gjennomføringen.

 

Samarbeidspartnere:

HUNT: Ung-HUNT, HUNT-biobank, Ung i Trondheim.

Internett: www.hunt.no

 

Finansiering:

Hel-BUP er organisert som et eksternt prosjekt ved RKBU, NTNU.

Baseline ble finansiert av:

 • BUP-klinikk, St. Olavs Hospital
 • Regionalt kunnskapssenter for barn og unge - Psykisk helse og barnevern (RKBU), NTNU
 • Unimed Innovation forskningsfond

Kontaktutvalget St. Olavs Hospital / DMF, NTNU

Follow-up er finansiert av:

 • Kontaktutvalget St. Olavs Hospital / DMF, NTNU
 • BUP-klinikk, St. Olavs Hospital
 • Regionalt kunnskapssenter for barn og unge - Psykisk helse og barnevern (RKBU), NTNU

Hensikt med studien

 • Vil undersøke hva som gir god helse og hva som gir helseproblemer
 • Det vil vi gjøre ved å sammenligne ungdommer ved BUP-klinikk i Sør-Trøndelag med generell befolkning i samme aldersgruppe i Nord-Trøndelag med tanke på:
  • Hvor mange sliter med fysiske og psykiske problemer?
        • Hvilke faktorer beskytter mot helseproblemer?
        • Hvordan er ungdoms selvbilde og livskvalitet?
        • Hva er sammenhengen mellom gener og psykisk helse?
 • Vi tror undersøkelsen vil gi ny kunnskap som kommer barn og unge til nytte i fremtiden:
  • Dette kan medføre bedre forebygging av helseproblemer
  • Dette kan gi barn og unge bedre hjelp
  • Vi kan få bedre kunnskap om effekt av helsetjenester
 • Økt nytteverdi ved Ung-Hunt og Ung i Trondheim
 • Økt kompetanse ved BUP-klinikk: Klinisk metodikk + forskning

Målgruppe for funn

 • Politikere
 • Helsesøstre
 • Psykologer
 • Leger
 • Lærere
 • Alle som jobber med barn og unge

Tidsplan

2009 - 2011: Datainnsamling baseline

2012 - 2013: Data baseline overført til HUNT Databank

2013 ..........: Vitenskapelige publikasjoner baseline og

                      populærvitenskapelige omtale nettaviser

2012 - 2014: Datainnsamling follow-up

2014 - 2015: Data follow-up overføres til HUNT Databank

2015 ..........: Vitenskapelige publikasjoner follow-up og longtiduinelle data

31.12.2023: Foreløpig sluttdato for prosjektet