BUP, Barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk

I forbindelse med den pågående Corona-epidemien presiserer Barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk at:

Poliklinisk virksomhet opprettholdes i så stor grad som mulig ut i fra de til enhver tid rådende omstendigheter knyttet til smittevern og tilgjengelige ressurser. Det har siden høsten 2020 vært en stor økning av nye henvisninger som har utfordret kapasiteten. Dette har medført en noe forlenget ventetid for enkelte. 


BUP-klinikk har i hovedsak lagt opp til fysisk oppmøte ved klinisk konsultasjon samtidig som at det tilbys en del konsultasjoner ved bruk av digital plattform, eks. telefon og Skype for business (kryptert linje godkjent av pasientombudet og datatilsynet). Mottak og henvisninger blir vurdert fortløpende og inntak planlegges utfra den enhver tid gjeldende ressurssituasjonen.


Ved våre sengeposter på Lian  er akuttinnleggelser, øyeblikkelig hjelp og elektivt tilbud for utredning og behandling opprettholdt.


Det henstilles for øvrig til St. Olavs hospital HF sin egen hjemmeside som inneholder siste oppdateringer knyttet til Corona-epidemien.


Barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk (BUP-klinikk) er en del av universitetssykehuset St. Olavs hospital og har ansvar for barne- og ungdomspsykiatriske tjenester i Sør-Trøndelag. Klinikken er en avdeling i Divisjon Psykisk Helsevern.

 

Klinikken består av 5 allmennpoliklinikker (Klostergata, Rosten, Nidarø, Orkanger og Røros) og en poliklinikk for barn innlagt ved Barne- og ungdomsklinikken. Seksjon Lian drifter to døgnenheter, Akuttenhet og Utredning- og behandlingsenhet, og en poliklinikk. I tillegg består klinikken av administrasjon og Enhet for fagutvikling med bl.a. Lærings- og mestringssenter, lokalisert i Klostergata. Klinikken har også en regional funksjon for hørsel og psykisk helse for barn og unge (REHP), lokalisert ved Poliklinikk Rosten.

Fant du det du lette etter?