HelsaMi

Meldeplikt - Arbeidsrelatert sykdom

Arbeidsmiljølovens § 22 sier at leger har plikt til å melde arbeidsrelatert sykdom til Arbeidstilsynet (skjema 154 b) dersom det er en rimelig mistanke om at pasientens sykdom skyldes forhold på arbeidsstedet. Når pasienter henvises til vår avdeling, ber vi henvisende lege vurdere om slik melding bør være sendt. Dersom pasienten samtykker, kan det sendes kopi til nav, for oppfølging overfor arbeidsgiveren.


Endel yrkessykdommer kan berettige til menerstatning og tilleggsytelser fra Folketrygden ved uførhet, og pasienter kan ved henvendelse til lokalt NAV be om å få sin sykdom vurdert som yrkessykdom. https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1960-02-19-6​
Fant du det du lette etter?