Avdeling for klinisk farmakologi

Avdelingen tilbyr:

Omfattende analyseservice av legemidler og rusmidler
- Medisinsk tolkning av alle prøvesvar
- Rådgivning til både primær- og spesialisthelsetjenesten
- Undervisning og kurs til leger/ medarbeidere, sykepleiere og andre ansatte innen ulike helse- og rusinstitusjoner
Avdelingssjef er Trond Oskar Aamo.

Akkreditering

Avdelingen er akkreditert av Norsk Akkreditering etter NS-EN ISO 15189:2012 innen områdene M04 (Klinisk farmakologi), M30 (Prøvetaking) og M31 (Fleksibelt akkrediteringsomfang).

Oversikt over akkrediterte analyser

Brukerhåndbok - analysesøk - svartider

Analysesøk

Svartider

De analyser avdelingen utfører har forskjellig analysefrekvens:
Mange analyser analyseres daglig, noen annenhver dag, andre igjen to ganger eller kanskje bare en gang i uken. Spesialanalyser, som ikke er en del av vårt rutinerepertoar, analyseres ikke sjeldnere enn annenhver uke.

Se oversikt over analyser og analysefrekvens

I tillegg krever noen analytter spesifikk opparbeidelse i laboratoriet, slik at selve analyseprosessen med forarbeid kan ta opptil et døgn.
For analytter med hyppig analyse er det viktig å regne med forsendelsestid når man skal beregne hvor raskt prøvesvaret kan være rekvirenten i hende.
For analytter som analyseres sjeldnere må det påregnes ventetid i laboratoriet i tillegg. Som eksempel vil en prøve på en analytt som analyseres torsdager måtte vente en uke til neste torsdag hvis den ankommer laboratoriet en torsdag ettermiddag.

Rekvisisjoner og prøvetakingsutstyr

Rekvisisjon for analyse av legemidler og rusmidler

Rekvisisjon for farmakogenetiske analyser 

Bestilling av rekvisisjoner og prøvetakingsutstyr

Analysemetodikk

Avdeling for klinisk farmakologi baserer i all hovedsak sine analyser på kromatografiske metoder med massespektrometrisk deteksjon. Som metodikk for screening av misbruksstoffer i urin- og hårprøver gir væskekromatografi kombinert med massespektrometri en rekke fordeler sammenlignet med immunologisk metodikk ved at spesifikke enkeltforbindelser kan påvises.

Avdelingens analytiske metoder valideres i henhold til internasjonalt aksepterte retningslinjer. De viktigste analysene er akkreditert etter standard NS-EN ISO 15189:2012.

Avdelingen benytter ulike analyseinstrumenter; LC-MS(MS), GC-MS, GD-FID, LC-QTOF-MS, ICP-MS, SFC-MS og UPC2-MS. Det brede spekteret av instrumenter gir avdelingen en god plattform for analyse av mange ulike legemidlerog rusmidler inkludert kirale analyser, nye syntetiske stoffer, tungmetaller og sporstoffer samt ulike ikke-biologiske materialer. I tillegg utføres noen legemiddelanalyser (serum/blod) ved bruk av autoanalysator (Beckman Coulter).

Vårt høy-oppløselige massespektrometer LC-QTOF-MS er velegnet og effektivt i forbindelse med identifikasjon av ukjente stoffer, for eksempel i rettsmedisinske prøver, tabletter, ampuller, pulver og løsninger. Det er et økende behov for slike analyser, og vi prioriterer høyt å kunne bistå helsevesenet, rettsvesenet og eventuelt andre institusjoner med dette. Mer informasjon finnes her.

I de siste årene har avdelingen i økende grad hatt kapasitet til å delta i forsknings- og utviklingsprosjekter hvor analyser i biologisk materiale er hovedproblemstilling. Dette gjelder prosjekter som kan gjennomføres på basis av eksisterende rutinerepertoar, men også prosjekter hvor det kreves nyutvikling av analysemetodikk. For spørsmål i denne forbindelse bes det om at man tar kontakt med avdelingen på telefon 72 82 91 00.

Prøvetaking og forsendelse av prøver 

Prøvetakingsprosedyre legemiddelanalyser i serum/ blod

Prøvetakingsprosedyre for rusmiddelanalyser i urin IS-2231 Sanksjonære prøver

Prøvetakingsprosedyre for rusmiddelanalyser i urin IS-2231 Medisinske prøver

Prøvetakingsprosedyre for rusmiddelanalyser i hår 

Prøvetaking ved mistenkt forgiftning med ukjent substans

Riktig prøvemengde, riktig prøvetaking

Forsendelse av prøver

Øyeblikkelig hjelp-analyser

Legemiddelanalyser

Legemiddelanalyser utføres ved blant annet følgende indikasjoner:

  • Uforholdsmessig mange bivirkninger i forhold til dose, for eksempel som følge av genetisk betinget langsom legemiddelmetabolisme
  • Identifikasjon av individer med liten effekt der det mistenkes uregelmessig inntak (non-compliance) eller avvikende farmakokinetikk (for eksempel genetisk betinget hurtig legemiddelmetabolisme)
  • Interaksjonsproblematikk
  • At pasienten tilhører en risikogruppe for avvikende legemiddeleffekt (barn, eldre, gravide, ammende samt pasienter med leversykdom, nyresykdom eller hjertesykdom)
  • Dokumentasjon ved bruk av doser utenfor det som er anbefalt, ved bruk på ikke-godkjente indikasjoner eller ved medisinsk-juridiske problemstillinger

Det er viktig å understreke at legemiddelanalyser skal være et hjelpemiddel for å understøtte kliniske beslutninger og ikke et virkemiddel for å styre behandling.

Oversikt over analytisk usikkerhet kan fås på forespørsel.

Rekvisisjon (veiledning for prøvetaking og analyserepertoar på rekvisisjonens bakside)  

Prøvetakingsprosedyre legemiddelanalyser i serum/ blod

Kontroll ved forskrivning av vanedannende legemidler

Serumkonsentrasjonsmåling av blodtrykksmedisiner 

Serumkonsentrasjonsmåling av nye orale antikoagulantia (NOAK)

Kiral analyse av amfetamin

Spørsmål og svar - legemiddelanalyser 

Mer om referanseområdet og kommentering av prøvesvar

Rusmiddelanalyser

Urin er det biologiske materialet som vanligvis brukes i forbindelse med rusmiddeldiagnostikk. Det skyldes at påvisningstiden for de fleste rusmidler er betydelig lenger i urin enn i blod.  I tillegg utføres rusmiddelanalyser i serum, blod og hår. 

Ved screening av rusmidler anbefales "basispakke" eventuelt "øvrige rusmiddelanalyser" som avkrysses på rekvisisjonen

Oversikt over analytisk usikkerhet kan fås på forespørsel.  

Rusmiddeltesting - kort forklart

Prøvetakingsprosedyre for rusmiddelanalyser i urin IS-2231 Sanksjonære prøver

Prøvetakingsprosedyre for rusmiddelanalyser i urin IS-2231 Medisinske prøver

Håranalyser

Rusmiddeltesting og forskrifter

Etylglukuronid og etylsulfat i urin- og serumprøver

PEth - en nyttig alkoholmarkør i blod

Kiral analyse av amfetamin 

Nye psykoaktive substanser inkludert syntetiske cannabinoider

Kontrollopplegg ved andre rusgivende stoffer enn alkohol

Betaling av rusmiddelanalyser - ikke-medisinske prøver

Spørsmål og svar - rusmiddelanalyser

Andre analyser - Henvisningslaboratorier

Avdelingen utfører en rekke analyser som ikke kjøres rutinemessig. Ta kontakt med avdelingen for ytterligere informasjon, telefon 728 29100.

Spesialanalyser 

Bredt substanssøk

Grunnstoffanalyser

Farmakogenetiske analyser

Rettstoksikologiske analyser

For analyser avdelingen selv ikke utfører, samt for å redusere rekvirentens ventetid hvis vi selv har driftstekniske problemer, sender vi prøven til andre akkrediterte laboratorier, dermed definert som henvisningslaboratorier.

Blant de laboratorier vi har henvisningslaboratorieavtale med er:
Divisjon for rettsmedisinske fag, Folkehelseinstituttet, Oslo
Avdelningen för Rättsgenetik och Rättskemi, Rättsmedicinalverket, Linköping
Missbrukslaboratoriet, Klinisk Farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Forskning og utvikling - publikasjoner

Legemiddelbivirkninger
Legemidler ved graviditet og amming
Farmakogenetikk
Farmakokinetikk
Serumkonsentrajonsmåling av legemidler
Legemiddelinteraksjoner
Rasjonell farmakoterapi
Rusmidler
Forgiftninger
Terapi
Diverse

Førerkort, legemidler, alkohol og rusmidler

Kontrollopplegg i førerkortsaker - alkohol, rusmidler og legemidler
Førerkortveilederen (Helsedirektoratet, gjeldende fra 1.10.2016)
PEth - en nyttig alkoholmarkør i blod 
Brevmaler ved ikke oppfylte helsekrav til førerkort (Helsedirektoratet)
Medisiner og førerkort - venteromsplakat

Prøvetakingsenheten

Om prøvetakingsenheten, åpningstider og lignende

Skjema for innmelding

Kurs og undervisning

Vår informasjonsenhet tilbyr undervisning og informasjon til leger med medarbeidere, sykepleiere og andre ansatte innen ulike helse-/rusinstitusjoner. Målet med denne virksomheten er å informere om avdelingens tjenester og at disse blir brukt på en formålstjenlig måte, samt å gi undervisning om temaer som vedrører legemidler og rusmidler.

Vi har utviklet forskjellige undervisningsmoduler med ulik varighet som er tilpasset ulike målgrupper. Hver presentasjon kan tilpasses i tid fra 25-45 minutter, for eksempel ved lunsjmøter brukes vanligvis 25 minutter. Hvis bare leger deltar, er presentasjonene mer dyptpløyende enn hvis det er tverrfaglig deltakelse. I etterutdanningsgrupper for allmennleger bruker man oftest 2 moduler à 45 minutter med påfølgende gruppediskusjon.

Vi kan tilby undervisning ved deres arbeidssted eller kurs på kveldstid.

Moduler til felles undervisning av leger med medarbeidere, sykepleiere og andre ansatte innen ulike helse- og rusinstitusjoner
Bestillingsskjema undervisning for leger med medarbeidere

Moduler til poenggivende bruk i legers videre- og etterutdanning
Bestillingsskjema poenggivende undervisning leger

Avdelingen i media

Dagens medisin 4.1.2019
Fastlegebesøk endret forskrivning

 VG 22.8.2018
Dette gjør dødsdopet med kroppen

Dagens medisin 20.8.2018
Skal oppsøke fastlegene med diabetes-info

Dagens medisin 08.10.2015
KUPP-et fastlegenes forskrivning.

Dagens medisin 21.05.2015    Dagens medisin 21.05.2015    
Legemiddelmeldingen vil innføre legemiddelvisitter på landsbasis.

Adresseavisen       
Om feilmedisinering og interaksjoner - 21.08.2015

Adresseavisen
Serie om cannabis - sommeren 2015.

Trønder-Avisa
Serie om dødsfall på syntetisk cannabis - sommeren 2015.

Trønder-Avisa 14.11.2014
Som å spille russisk rulett. Syntetiske rusmidler.

Dagens Medisin 02.09.14,  NRK-Ekko 02.09.14
Ukorrekt legemiddelreklame. En ny studie viser at kun rundt halvparten av påstandene i legemiddelreklame mottatt av allmennleger var korrekte og klinisk relevante.         

Farmakologiportalen   
Ønsker nasjonalt samarbeid om rus- og legemiddelanalyser. Bioingeniøren 26.02.2014.

Farmakolog om hasj
Intervju med overlege Andreas Austgulen Westin om hasj. NRK P1 20.01.2014.

Om analyse av stoffer i blodet: DAGBLADET, VG, DAGBLADET   
Overlege Ketil Arne Espnes uttaler seg om analyser av stoffer i blodet i tre artikler om motstridende analyseresultater av blodprøvene som ble tatt av avdøde Tjostolv Moland i Kongo.
Dagbladet 11.12.2013, VG 13.12.2013, Dagbladet 14.12.2013.

Sannhetens øyeblikk
Det som foregår i obduksjonssalen er dødsviktig. Aftenposten 28.11.2013.

Store forskjeller i obduksjonshyppighet
Om rettslig obduksjon. Tidsskriftet 2013.

Har obduksjon gått av moten?  
Lege i spesialisering Joachim Frost blogger om fallende obduksjonsfrekvens. #NTNUmedicine 2013.

Promille hos voldtektsofre: NRK, ADRESSA   
Overlege Cecilie Hagemann og overlege Arne Helland om måling av promille hos voldtektsofre.
NRK 01.07.2013, Adressa 05.07.2013.

Alle trafikkdrepte bør obduseres         
Om rettslig obduksjon av trafikkdrepte.
Adressa 19.04.2013.

Promillegrense på reseptbelagte medikamenter
Forskere tester hvordan kjøredyktigheten er morgenen etter inntak av innsovningstabletter.
TV2 11.02.2013.

Se til Australia
Overlege Roar Dyrkorn og overlege Ketil Arne Espnes skriver om en australsk modell for legemiddelinformasjon på legekontoret.
Dagens medisin 13.12.2012.

Viktig å ta prøver fort
GHB-forgiftede som kommer seg på sykehuset og får behandling, går det stort sett alltid bra med.
Adressa 09.12.2010.

Bør barn behandles med efedrin?
Overlege Olav Spigset fraråder behandling med efedrin til små barn.
Tidsskriftet 2010.

Schrödingers katt - om bly
Kjemiker Per Ole Mobråten Gundersen forteller om analyse av bly i blod og hår.
NRK 2010.

Spørsmål og svar


Spørsmål og svar - legemidler

Spørsmål og svar - rusmidler

 

Kontakt oss

Avdelingssjef er Trond Oskar Aamo

Telefon 728 29100

E-post: farmakologi@stolav.no

Avdelingen besvarer ikke henvendelser om analysesvar direkte fra den som har avgitt prøve. Slike spørsmål må gå via den som er rekvirent av analysene.

Rekvirenter er velkomne til å kontakte laboratoriet for hjelp til fortolkning.

Besøksadresse
Teknostallen
Professor Brochs gate 6
7030 TRONDHEIM

Postadresse
St. Olavs Hospital HF
Avdeling for klinisk farmakologi
Postboks 3250 Torgarden
7006 TRONDHEIM

Vakttelefon
Avdelingen har vaktberedskap, og lege kan kontaktes på telefon 917 06 522 (gjelder helsepersonell og rekvirenter av analyser).

Åpningstider
Mandag - fredag kl. 08.00 - 15.30

Kontaktinformasjon alle avdelinger Laboratoriemedisinsk klinikk

Fant du det du lette etter?
Vi kan ikke svare deg på tilbakemeldingen. Ikke send oss personlig informasjon, for eksempel navn, e-post, telefonnummer eller fødselsnummer.