Avdeling for klinisk farmakologi

Avdelingen tilbyr:

- Omfattende analyseservice av legemidler og rusmidler
- Medisinsk tolkning av alle prøvesvar
- Rådgivning til både primær- og spesialisthelsetjenesten
- Undervisning og kurs til leger/ medarbeidere, sykepleiere og andre ansatte innen ulike helse- og rusinstitusjoner
Avdelingssjef er Trond Oskar Aamo

RELIS logo - bilde             Farmakologiportalen logo - bilde                                Norsk Akkreditering

Vi har flyttet, se informasjon om nye adresser for prøvetakingsenhet, hovedinngang og varelevering under Kontakt oss​.


Akkreditering

Avdelingen er akkreditert av Norsk Akkreditering etter NS-EN ISO 15189:2012 innen områdene M04 (Klinisk farmakologi), M30 (Prøvetaking) og M31 (Fleksibelt akkrediteringsomfang).

Oversikt over akkrediterte analyser

Oversikten over akkrediteringsomfanget er gjeldende fra dato angitt i dokumentet. For historiske akkrediteringsomfang, vennligst kontakt avdelingen, e-post farmakologi@stolav.no

Brukerhåndbok - analysesøk - svartider

Analysesøk i Farmakologiportalen​

De analyser avdelingen utfører har forskjellig analysefrekvens:
Mange analyser analyseres daglig, noen annenhver dag, andre igjen to ganger eller kanskje bare en gang i uken. Spesialanalyser, som ikke er en del av vårt rutinerepertoar, analyseres ikke sjeldnere enn annenhver uke.

Se oversikt over analyser og analysefrekvens

I tillegg krever noen analytter spesifikk opparbeidelse i laboratoriet, slik at selve analyseprosessen med forarbeid kan ta opptil et døgn.
For analytter med hyppig analyse er det viktig å regne med forsendelsestid når man skal beregne hvor raskt prøvesvaret kan være rekvirenten i hende.
For analytter som analyseres sjeldnere må det påregnes ventetid i laboratoriet i tillegg. Som eksempel vil en prøve på en analytt som analyseres torsdager måtte vente en uke til neste torsdag hvis den ankommer laboratoriet en torsdag ettermiddag.

Ta alltid kontakt med avdelingen dersom et prøvesvar haster, telefon 72 82 91 00 .


Rekvisisjoner og prøvetakingsutstyr

Bestilling av rekvisisjoner og prøvetakingsutstyr

Analysemetodikk

Avdeling for klinisk farmakologi baserer i all hovedsak sine analyser på kromatografiske metoder med massespektrometrisk deteksjon. Som metodikk for screening av misbruksstoffer i urin, spytt - og hårprøver gir væskekromatografi kombinert med massespektrometri en rekke fordeler sammenlignet med immunologisk metodikk ved at spesifikke enkeltforbindelser kan påvises.

Avdelingens analytiske metoder valideres i henhold til internasjonalt aksepterte retningslinjer. De viktigste analysene er akkreditert etter standard NS-EN ISO 15189:2012.

Avdelingen benytter ulike analyseinstrumenter; LC-MS-MS, GC-MS, GD-FID, LC-QTOF-MS, ICP-MS og SFC-MS-MS. Det brede spekteret av instrumenter gir avdelingen en god plattform for analyse av mange ulike legemidler og rusmidler inkludert kirale analyser, nye syntetiske stoffer, tungmetaller og sporstoffer i ulike biologiske materialer. I tillegg utføres noen legemiddelanalyser (serum/blod) ved bruk av autoanalysator (Beckman Coulter).

Vårt høy-oppløselige massespektrometer LC-QTOF-MS er velegnet og effektivt i forbindelse med identifikasjon av ukjente stoffer, for eksempel i rettsmedisinske prøver, tabletter, ampuller, pulver og løsninger. Det er et økende behov for slike analyser, og vi prioriterer høyt å kunne bistå helsevesenet, rettsvesenet og eventuelt andre institusjoner med dette. Mer informasjon finnes her​.

I de siste årene har avdelingen i økende grad hatt kapasitet til å delta i forsknings- og utviklingsprosjekter hvor analyser i biologisk materiale er hovedproblemstilling. Dette gjelder prosjekter som kan gjennomføres på basis av eksisterende rutinerepertoar, men også prosjekter hvor det kreves nyutvikling av analysemetodikk. For spørsmål i denne forbindelse bes det om at man tar kontakt med avdelingen på telefon  72 82 91 00 .

Oversikt over analytisk usikkerhet kan fås på forespørsel.

Prøvetaking og forsendelse av prøver 

Prøvetakingsprosedyre for legemiddel- og rusmiddelanalyser i serum/plasma/blod

Prøvetakingsprosedyre for rusmiddelanalyser i urin​​​

Prøvetakingsprosedyre for rusmiddelanalyser i hår 

Prøvetakingsprosedyre for rusmiddelanalyser i ​spytt

Prøvetakingsprosedyre for spytt (kortversjon)

Prøvetakingsprosedyre for farmakogenetiske analyser


Forsendelse av prøver

Øyeblikkelig hjelp-analyser

Legemiddelanalyser

Legemiddelanalyser kan være aktuelt blant annet ved følgende indikasjoner:

 • Dosetitrering ved oppstart av legemiddelbehandling
 • Terapisvikt eller bivirkninger tross adekvat dosering
 • Mistenkt overdosering/ intoksikasjon
 • Kontroll av etterlevelse
 • Forhold ved pasienten som kan gi endret farmakokinetikk:
  • interaksjonsproblematikk (legemidler som kan hemme/ indusere CYP-enzymer og/ eller p-glykoprotein)
  • farmakogenetiske avvik
  • redusert organfunksjon (nyre-, lever- eller hjertesvikt)
  • endret absorpsjon (f.eks. pasienter som har gjennomgått bariatrisk kirurgi)
  • svært avvikende kroppsstørrelse
  • barn eller eldre
  • graviditet

Måling av legemiddelkonsentrasjonen er spesielt aktuelt for legemidler hvor den terapeutiske effekten vanskelig kan måles direkte, og for legemidler som har smalt terapeutisk vindu.

Legemiddelanalyser kan også være aktuelt som dokumentasjon ved bruk av doser utenfor det som er anbefalt, ved bruk på ikke-godkjente indikasjoner eller ved medisinsk-juridiske problemstillinger.

Analyseresultatet bør alltid ses i sammenheng med kliniske opplysninger og bør ikke alene benyttes til å styre legemiddelbehandlingen.

Serumkonsentrasjonsmåling av blodtrykksmedisiner 

Serumkonsentrasjonsmåling av direkte orale antikoagulantia (DOAK)

Serumkonsentrasjonsmåling av mykofenolat

Kontroll ved forskrivning av vanedannende legemidler

​​Fri fraksjon av ​​fenytoin og valproat

Spørsmål og svar - legemiddelanalyser 


Rusmiddelanalyser

Rusmiddeltesting gjøres vanligvis i urinprøver. I tillegg utføres rusmiddelanalyser i serum/blod, spytt og hår. Se informasjonsvideoen Rusmiddeltesting: Prøvematerialer for mer informasjon om valg av riktig prøvemateriale.

Vi anbefaler å rekvirere "basispakke" ved behov for å teste for de vanligste rusmidlene og rusgivende legemidlene. Eventuelt kan man velge undergrupper av rusmidler eller enkeltanalyser. Vårt analyserepertoar fremgår av 

rekvisisjonen​. 

Rettledning til rekvirenter av rusmiddelanalyser fra Norsk forening for klinisk farmakologi

Medisinsk eller sanksjonær prøve?

Alkoholmarkører

Andre rusgivende stoffer enn alkohol

Kontrollopplegg i førerkortsaker

Yrkeslivstesting

Håranalyser

Spyttanalyser​​

Amfetamin: Medisinsk eller illegalt? 

Nye psykoaktive substanser (NPS)

Farmakogenetiske analyser

Variasjoner i effekten av legemidler bestemmes i stor grad av genetiske (arvelige) forhold. For mange legemidler skyldes en viktig del av denne variasjonen forskjeller i ulike leverenzymers kapasitet til å bryte disse midlene.

Vi utfører genetiske analyser av de legemiddelmetaboliserende cytokrom P-450 (CYP)-enzymene CYP1A2, CYP2B6, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, CYP3A4 og CYP3A5. I tillegg har vi analyser for enzymene uridindifostfat-glukuronosyltransferase 1A4 (UGT1A4), dihydropyrimidin-dehydrogenase (DPYD) og tiopurinmetyltransferase (TPMT) og transportpumpen organisk aniontransportør-polypeptid 1B1 (OATP1B1; også kalt SLCO1B1).

Vi har også analysetilbud for en spesiell polymorfisme (5-HTTLPR) i det genet (SLC6A4) som koder for serotonintransportøren og som er assosiert med nedsatt behandlingseffekt og eventuelt også økt bivirkningsrisiko ved behandling med selektive serotoninreopptakshemmere (SSRI). Dessuten analyseres det for en spesiell polymorfisme i det genet som koder for enzymet vitamin K-epoksidreduktasekompleks-1 (VKORC-1). Dette er det enzymet som warfarin virker på, og vi undersøker her en mutasjon her som er assosiert med økt følsomhet for warfarin. Til sist analyserer vi for to varianter i det genet som koder for den opioide my-reseptoren (OPRM1), der disse variantene kan gi nedatt effekt av opioider.

​Ta kontakt med Avdeling for klinisk farmakologi på telefon 72 82 91 00 og be om å få snakke med ansvarlig lege dersom farmakogenetiske problemstillinger ønskes diskutert. E-post: farmakologi@stolav.no. 

Praktisk informasjon om prøvetaking og forsendelse

Tilgjengelige farmakogenetiske analyser

CYP1A2
CYP2B6
CYP2C9
CYP2C19
CYP2D6
CYP3A4
CYP3A5
UGT1A4
TPMT
OATP1B1 (SLCO1B1)
5-HTTLPR (SLC6A4)
VKORC-1
DPYD
OPRM1

CYP-panel: Består av analysene CYP1A2, CYP2C9, CYP2C19 og CYP2D6
SSRI-panel: Består av analysene CYP2C19, CYP2D6 og 5-HTTLPR (SLC6A4)
Warfarin-panel: Består av analysene CYP2C9 og VKORC-1
Statin-panel: Består av analysene CYP3A4, CYP3A5 og OATP1B1 (SLCO1B1)
Opioid-panel: Består av analysene CYP2D6 og OPRM1

Andre analyser - Henvisningslaboratorier

Avdelingen utfører en rekke analyser som ikke kjøres rutinemessig. Ta kontakt med avdelingen for ytterligere informasjon, telefon 72 82 91 00 .

Spesialanalyser 

Bredt substanssøk

Grunnstoffanalyser

Rettstoksikologiske analyser

For analyser avdelingen selv ikke utfører, samt for å redusere rekvirentens ventetid hvis vi selv har driftstekniske problemer, sender vi prøven til andre akkrediterte laboratorier, dermed definert som henvisningslaboratorier.


Forskning og utvikling - publikasjoner

Legemiddelbivirkninger
Legemidler ved graviditet og amming
Farmakogenetikk
Farmakokinetikk
Serumkonsentrasjonsmåling av legemidler
Legemiddelinteraksjoner
Rasjonell farmakoterapi
Rusmidler
Forgiftninger
Terapi
Diverse

Prøvetakingsenheten

Om prøvetakingsenheten

Skjema for innmelding

Kurs og undervisning

Avdeling for klinisk farmakologi tilbyr undervisning innen farmakologi og rasjonell legemiddelbehandling til leger, sykepleiere og andre ansatte i helsetjenesten. Ta kontakt på farmakologi@stolav.no for avtale. 

Kontakt oss

Avdelingssjef er Trond Oskar Aamo

Telefon 72 82 91 00

E-post: farmakologi@stolav.no

Avdelingen besvarer ikke henvendelser om analysesvar direkte fra den som har avgitt prøve. Slike spørsmål må gå via den som er rekvirent av analysene.

Rekvirenter er velkomne til å kontakte laboratoriet for hjelp til fortolkning.

Hva gjør jeg hvis jeg mener at prøvesvaret er feil?

Besøksadresse
Teknostallen
Professor Brochs gate 14
7030 TRONDHEIM

Postadresse
St. Olavs Hospital HF
Avdeling for klinisk farmakologi
Postboks 3250 Torgarden
7006 TRONDHEIM

Vakttelefon
A​vdelingen har vaktberedskap, og lege kan kontaktes på telefon 917 06 522 (gjelder helsepersonell og rekvirenter av analyser).

Åpningstider
Mandag - fredag kl. 08.00 - 15.30

Kontaktinformasjon alle avdelinger Laboratoriemedisinsk klinikk

Vi har flyttet til et nytt og større bygg som erstatter dagens «Trikkestall».
Både prøvetakingsenheten, hovedinngang AKF og vareleveringsinngang har dermed fått nye adresser.

Prøvetakingsenhet
Ny adresse er Professor Brochs gate 12.
Dette er rett ved siden av den gamle prøvetaingsenheten vår. Se kart under.
Ring vår ekspedisjon på telefon 72 82 91 00 om det er behov for veiledning til riktig inngang.

Hovedinngang AKF 
Ny besøksadresse er Professor Brochs gate 14. Se kart under.

Vareleveringsadresse 
Ny vareleveringsadresse er Professor Brochs gate 12, rett ved siden av Prøvetakingseneheten. Se kart under.

.


Fant du det du lette etter?